O nás

Společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. byla založena v roce 1992 a koupí části podniku v rámci velké privatizace získala do svého vlastnictví majetek střediska Písečná bývalého Rybářství Přerov, oborového podniku Státní rybářství České Budějovice.

V době svého vzniku obhospodařovala společnost 41 rybníků o celkové výměře 420 ha. V současné době je to 88 rybníků o celkové výměře přes 800 ha. Přestože historie chovu ryb na Hodonínsku sahá až do středověku, většina rybníků byla postavena v polovině minulého století a rybník Třetí Zbrod o výměře 35 ha byl vybudován naší firmou v roce 1999. Roční produkce tržních ryb dosahuje 10.000 q, což ji vzhledem k hektarové produkci řadí mezi nejproduktivnější rybářské podniky v celé České republice.

V roce 2003 získala společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. do svého majetku koupí 161 ha rybničních ploch v Dolním Benešově na Opavsku. Roční průměrná produkce tohoto střediska se pohybuje okolo 1.000 q tržních ryb. V rámci střediska Dolní Benešov hospodaří úspěšně též na rybníce Štěpán (28 ha), který byl v roce 1994 vyhlášen přírodní rezervací a tvoří velice významný ekosystém nacházející se v těsné blízkosti ostravské aglomerace v nadmořské výšce 212 m. Na tomto středisku jsou k dispozici velkokapacitní sádky na ryby s centrálním slovováním, které byly kdysi vybudovány pro zásobování ostravské aglomerace vánočním kaprem. Na sádkách střediska Dolní Benešov probíhá rovněž odchov pstruha duhového v objemu 100 metráků ročně.

Díky své jedinečné poloze na hranici se Slovenskou republikou přistoupilo Rybářství Hodonín ke koupi rybničního hospodářství Jakubov, čímž významně upevnilo svoji pozici na slovenském trhu. Celková výměra rybářství se tak rozrostla o 70 ha rybničních ploch a 2 stálé zaměstnance. V roce 2013 společnost přistoupila ke koupi areálu sádek ve Velkých Levárech, díky kterému navýšilo rybářství své sádkovací kapacity a rozšířilo tak nabídku pracovních míst o další 2 pozice. Velkou výhodou tohoto objektu je blízkost dálnice a tudíž snadná obslužnost Bratislavy.

Kromě kapra produkuje hodonínské rybářství prakticky všechny ostatní druhy sladkovodních ryb. K této skutečnosti významně přispívá i činnost

moderní rybí líhně, díky které je společnost soběstačná ve výrobě plůdků většiny hospodářsky významných druhů ryb a jako jedna z mála v ČR produkuje na chov náročné býložravé ryby a sumce.

Společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. je soběstačná i v odbytu tržních a násadových ryb, kdy produkce určená na export putuje hlavně na Slovensko, dále pak do Rakouska, Polska, Francie, Německa, Itálie a před nedávnem i do Srbska.

Dalším významným předmětem činnosti je chov a prodej vodní a hrabavé drůbeže. Společnost disponuje vlastním chovným hejnem hus. Líhnutí vodní drůbeže má na líhni Písečná dlouholetou tradici a ročně se zde vylíhne kolem 50~70.000 ks housat a 30.000 ks káčat kachny divoké. Prodej káčat a housat, zejména pro drobnochovatele, udržuje věhlas společnosti v celém regionu.

V roce 2006 se firma stala na základě certifikátu Ministerstva školstva školním podnikem, zabezpečujícím odbornou praxi studentů Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci. Tím přispívá významnou měrou k udržení a dalšímu rozvoji rybářského řemesla v České republice.

Společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. je od svého založení dynamicky se rozvíjející prosperující firmou se stabilní výrobní základnou, fungující na rodinných principech, dosahující nadprůměrných výrobních výsledků v rámci celé České republiky.